ANFA academy of Rupandehi is back into function

Anfa Boys Rupandehi

ANFA academy of Rupandehi is back into function, the initiation by Chairperson Dirga Bahadur Kc has managed to start and this is the first time district Football Academy is working on its own, which was being appreciated by ANFA and provided Rs 500000 support money to the academy.

The age group from 12 to 14 age of total 25 students will be the member of the academy .the players are selected from palpa, nawalparasi, rupandehi and kapilvastu.

Nepalifootball.com appreciates DFA Rupandehi for the great efforts and greatest contribution in youth football in Nepal.

ANFA To Send Nepal U-16 Team To South Korea,Qatar and Belgium For Training Camp And Friendly Matches

1234565 556611254410693 1182986544 n

 

clvn g]kfn km'6an ;+3n] ldq/fi6« yfO{Nof08df ;g\ @)!$ sf] ;]K6]Da/ ^ b]lv z'? x'g] P=Pkm;L o"–!^ RoflDkoglzk–@)!$ sf nflu blIf0f PlzofnL /fi6«x? dWoaf6 Ps dfq 5gf}6 x'g ;kmn g]kfnL /fli6«o o'jf-o"–!^_ l6dnfO{ ljz]if k|fyldstfdf /fvL pTs[i6 k|bz{g ub}{ cfufdL jif{ lrnLdf x'g] lkmkmf o"–!& ljZj skdf ;xefuL x'g] nIosf ;fy ljleGg b]zdf d}lqk"0f{ v]nsf ;fy} j}b]lzs k|lzIf0f u/fpg] sfo{qmd to u/]sf] hfgsf/L u/fpb5f}+ .

ljdn 3lt{du/sf] sKtfgLdf /x]sf] g]kfnL /fli6«o o'jf-o"–!^_ l6dnfO{ h'nfO{ & b]lv !* ;Dd ldq/fi6« blIf0f sf]l/ofdf, h'nfO{ @@ b]lv #! ;Dd stf/df / cui6 ! b]lv !% ;Dd j]lNhoddf To; kZrft ;f]em} k|ltof]lutf cfof]hs:yn yfO{Nof08df cui6 @) b]lv k|ltof]lutf cjlwe/ /xL k|lzIf0f tyf d}lqk"0f{ v]nx? v]Ng]5 . g]kfnL /fli6«o o'jf -o"–!^_ l6dn] blIf0f sf]l/of, stf/ / yfO{Nof08 e|d0fsf] qmddf lgoldt k|lzIf0fsf ;fy} ;f]xL b]zx?sf] o"–!^ l6dx?;+u / s]xL cGo l6dx?;+u d}lqk"0f{ v]nx? v]Ng]5 eg] j]lNhod e|d0fdf /xbf j]lNhodl:yt cf/P;l; PG8/n]6 Snasf] o"–!& l6d;+u d}lqk"0f{ v]n v]Ng'sf ;fy} s]xL cGo l6dx?;+u d}lqk"0f{ v]n v]Ng] sfo{qmd /x]sf] 5 .

g]kfnL /fli6«o km'6an l6dsf d'Vo k|lzIfs >L Hofs :6]km]gf]:sL ;Nnfxsf/ / afnuf]kfn dxh{g4f/f lgoldt ?kdf k|lzIf0f/t g]kfnL /fli6«o o'jf -o"–!^_ l6dn] cl3Nnf] ;+is/0fsf] lkmkmf o"–!& ljZj skdf ;xefuL O{/fs h:tf] z;Qm l6d ;lDdlnt sf7df08f}df ;g\ @)!# sf] @% b]lv @( ;]K6]Da/;Dd ;Grflnt PPkm;L o"–!^ RoflDkoglzk cGtu{t ;d'x l; sf] ljh]tf jGb} yfO{Nof08df x'g] clGtd r/0fsf] PPkm;L o"–!^ RoflDkoglzksf] nflu 5gf}6 ePsf] lyof] . PPkm;L o"–!^ RoflDkoglzk cGtu{t ;d'x l; df /x]sf] jx/fO{gnfO{ @–), t'ls{ldlg:tfgnfO{ $–) / O{/fs;+u @–@ uf]nsf] j/fj/L v]Nb} clGtd r/0fsf] nflu 5gf}6 ePsf] xf

 

 

The Youth Football, The Only Way to Develop Nepali Football.

The Youth Football, The Only Way to Develop Nepali Football.

Oshonik Club is a football club based in Nepalgunj, Nepal .which focuses on youth and girls football activities.Nepalifootball.com highly appreciates the club’s objective of developing the quality of national football through youth football.

390313 464687396905998 258871362 n

 

ओशोनिकक्लबको स्थापना२०६४ जेष्ठ७ गते भएकोहो ग्रामिणभेगका स्कुलहरु तथा टोलटोलका फुटबलमैदानहरुमा बालबालिकाहरु फुटबलखेल्ने रहरभएरपनि व्यवस्थितरुपमा फुटबल प्रशिक्षण गर्नपाईरहेका छैनन् यसैकुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले हालसम्म बाँके जिल्लाका ६ गा.बि..कार नेपागन्जका विभिन्नठाउँमा गरि १२ बर्षमुनिका १००० भन्दा बढीबालबालिकाहरुलाई व्यवस्थितरुपमा फुटबलप्रशिक्षण गराईसकेकाछौ हाम्रो उदेश्य स्थानीयस्तरबाटै वा भनौगाउँगाउँबाटै फुटबलक्रेजबढाउने तथा मोफसलको फुटबललाई बलियो बनाउने हो/

आजकलका युवा तथा बाल-बालिकाहरु कुलत तर्फ उन्मुखभैरहेको बेला हामीले फुटबलखेलौं - कुलतबाटबचौं"भन्ने नाराकासाथ बालबालिकाहरुलाई अनुशाशन र नैतिक शिक्षापनि सिकाउँदछौ यो हाम्रोकुलतबिरुद्दको अभियानपनि हो २०७० जेष्ठ २५ गते देखि हामीले नेपालगन्जको धम्बोझी स्थित प्रहरी गुल्मको ब्यायामशालाको फुटबलमैदानमा १२ बर्षमुनिका ४० बालकहरुलाई हप्तामा २ दिन शुक्रबार शनिबार फुटबल प्रशिक्षण गराइरहेका छौ बर्षादको समय अत्यधिक पानीका कारण मैदानभरी पानि जम्नेहुनाले असार,श्रावन,भाद्र महिनामा प्रशिक्षण रोकिन्छ/

ओशोनिकक्लबनेपालगंज

Content:-Bhojraj Shahi

Photo: -Oshonik Club

Coca-cola Inter School National Tournament,The Biggest School Tournament In Nepal

sf]nf cGt/ laBfno 5fq tyf 5fqf /fli6«o km'6an k|ltof]lutf–@)&!

 

clvn g]kfn k'm6an ;+3sf] aflif{s sfo{qmd cg';f/ g]kfn ;/sf/ o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] ;xof]udf tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifbsf] ;dGjodf / sf]sf–sf]nf g]kfnsf] k|fof]hsTjdf ;+rfng x'g u}/x]sf]  sf]sf–sf]nf cGt/ laBfno 5fq tyf 5fqf /fli6«o km'6an k|ltof]lutf–@)&! olx @)&! h]i7 #) ut] b]lv sf7df08f}df lalwjt pb\wf6g u/L ;+rfng ug]{ sfo{qmd /x]sf] hfgsf/L u/fp+b5f} .images

 

pSt k|ltof]lutfsf] ;DaGwdf g]kfnL v]n k|]dLx? tyf o'jf v]nf8Lx?sf ;fy} ;xefuL laBfnosf l6dx? ;d]tnfO{ k|ltof]lutf ;DalGw cfjZos hfgsf/L u/fpgsf nflu ;+3n] cfh ;+3sf] ;lrjfno ;ftbf]af6f]df kqsf/ ;Dd]ngsf] sfo{qmd u/L hfgsf/L u/fOPsf] lyof] eg] sfo{qmddf ;+3sf dxf;lra >L lw/]Gb| k|wfgn] :jfut dGtJo tyf k|]; la1KtL afrg u/L ug'{ ePsf] lyof] eg] sfo{qmdf sf]sf–sf]nf :ofasf]sf d]g]lh¨ 8fO{/]S6/ ;ndfg nltkm /fjgn] k|ltof]lutfdf sf]sf–sf]nfsf] ;+nUgtfsf o; a[xb sfo{qmd ;+rfng e}/x]sf] / k|fof]hssf] ?kdf k'm6an ;+u ;xsfo{ ug{ kfPsf] v';L JoQm ub}{ dGtJo JoQm ug'{ ePsf] lyof] . ;fy} sfo{qmddf ;+3sf pkfWoIf nlnt s[i0f >]i7n] wGojft 1fkg / kqsf/x?af6 ;f]lwPsf k|Zgsf] pQ/ lbg' eof] .

 

sf]sf–sf]nf, PGkmfåf/f sf]sf–sf]nf sk @)&! sf] z'?jft

 

~ g]kfnsf] ;a}eGbf 7"nf] cGt/ laBfno k'm6an k|ltof]lutf

 

                  h;n] PGkmfnfO{ eljoosf] /li6«o 6f]nLsf nflu v]nf8L k|bfg ub5{ ~

 

@^ h]7, @)&!

 

sf]sf–sf]nf g]kfnn] g]kfn ;/sf/ o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] ;xof]udf tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifbsf] ;dGjodf clvn g]kfn km'6an ;+3sf] cfkm\gf] aflif{s sfo{s|d cg';f/ sf]sf–sf]nf cGt/ laBfno 5fq tyf 5fqf /fli6«o km'6an k|ltof]lutf–@)&! olx @)&! h]i7 #) ut] b]lv sf7df08f}df lalwjt pb\wf6g u/L ;+rfng ug]{ sfo{qmd /x]sf]5 .

 

sf]sf–sf]nfn] ljZjs} nf]slk|o km'6an v]nnfO{ g]kfndf klg cfwf/e't tx b]lv g} ljsf; ub}{ hfg] p2]Zo cg'?k la=;+=@)^# ;fn b]lv sf]sf–sf]nf cGt/ laBfno 5fq tyf 5fqf /fli6«o km'6an k|ltof]lutf

 

lg/Gt/ ?kdf cfof]hgf ub}{ / g]kfnL k'm6an v]ndf o'jf k'm6an v]nf8Lx? pTkfbg ug]{ sfo{df ;xof]u ub}{  5 .

 

o;} ;Gbe{df, b]zdf 5l/P/ /x]sf o'jf k'm6an k|ltefx?nfO{ cj;/ k|bfg ug]{ / k|ltof]lutfsf] dfWodaf6 cfkm\gf] k|ltef tyf v]n sf}zn b]vfpg] z'–cj;/x? k|bfg ug{ clvn g]kfn k'm6an ;+3n] g]kfn ;/sf/ o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf] sfo{qmd cg';f/ sf]sf–sf]nf;+u ;xsfo{ ub{} o; k|ltof]lutfnfO{ ljutsf aif{x?df eGbf a[xb ?kdf Jofks agfp+b} ;+rfng ug]{ sfo{qmd cg'?k ;+3 cGtu{t u7Lt $% lhNnf k'm6an ;+3x? /x]sf lhNnfx? sf7df08f}, nlntk'/ / eStk'/ ;lxt laleGg $@ lhNnfx?df lhNnf :t/Lo k|ltof]lutf ;+rfng ug]{ sfo{qmd /x]sf]5 .

 

o;/L clvn g]kfn k'm6an ;+3 cGtu{t u7Lt $@ lhNnfx?df slDtdf klg !% laBfnosf k'm6an l6dx?sf] ;xefuLtfdf lhNnf :t/Lo k|ltof]lutf ;+rfng u/Lg]5 eg] lhNnfaf6 pTs[i6 /x]sf laBfnosf l6dx? lar If]lqo cjwf/0ff cg'?k If]lqo k|ltof]lutf / If]lqo k|ltof]lutfaf6 klg pTs[i6 /x]sf laBfnosf k'm6an l6dx?sf] ;xefuLtfsf] cfwf/df clGtd r/0fdf /fli6«o k|ltof]lutf ;+rfng ug]{ sfo{qmd /x]sf]5 . o; k|ltof]lutfnfO{ Jofks ?kdf ;+rfng ug{ ut aif{ b]lv k|ltof]lutfnfO{ -lhNnf, If]q / /fli6«o_:t/df u/L laleGg tLg r/0fx?df ;+rfng u/Lg]5 . k|ltof]lutfnfO{ cem Jofks agfpg ;+3 cGtu{t ul7t laleGg $@ lhNnfx? afx]ssf b]zsf] cGo O{R5's glhssf lhNnfsf laBfnox?n] klg cfk'mnfO{ kfos kg]{ glhssf] lhNnfdf ;Dks{ u/L k|ltof]lutfdf ;xefuL x'g ;Sg] k|fjwfg ;d]t /flvPsf] 5 . h;n] ubf{ b]z e/sf o'jfx?n] o; k|ltof]lutfdf ;xefuLtf kfpg]5g\ .

 

g]kfndf k'm6an v]nsf] cfwf/e"t tx b]lv g} ;sf/fTds jftfj/0f tof/ ub}{ :j:Yo / ;ls|o lhjg Joltt ug]{ ;fdflhs clek|fo cg'?k k'm6an v]n k|lt cfsif{0f ;d]t a9fpg k|f]T;fxg :j?k g]kfndf ;+rfng ub}{ cfPsf] laBfno :t/ dWos} ;jf{lws wg/fzL k'/:sf/ /x]sf] o; k|ltof]lutfdf 5fq-s]6f_ tk{msf] k|yd x'g] l6dnfO{ gub tLg nfv ?k}of, l4lto x'g] l6dnfO{ Ps nfv krf; xhf/ ?k}of, t[ltt :yfg xfl;n ug]{ l6dnfO{ krxQ/ xhf/ ?k}of / rf}yf] :yfg xfl;n ug]{ l6dnfO{ krf; xhf/ ?k}of gub k'/:sf/x? k|bfg u/Lg]5 eg] 5fqf-s]6L_tkm{ k|yd x'g] l6dnfO{ gub b'O{ nfv ?k}of, l4lto x'g] l6dnfO{ Ps nfv ?k}of, t[lto x'g] l6dnfO{ krf; xhf/ ?k}of / rf}yf] x'g] l6dnfO{ klRr; xhf/ ?k}of gub k':sf/x?af6 k'/:s[t u/Lg]5 . klxnf] r/0fsf] sf7df08f}+df ;+rfng x'g] k|ltof]lutfsf] pb\3f6gdf sf7df08f}, nlntk'/ / eStk'/sf ;xefuL laBfnosf k'm6an l6dx?n] bz/y /+uzfnfdf dfr{kf; u/L eJotfsf ;fy ;+rfng ug]{ sfo{qmd /x]sf]5 eg] pSt dfr{kf;sf pTs[i6 x'g] laBfnosf l6dnfO{ k|fof]hs sf]sf–sf]nf g]kfnaf6 cfsif{s k'/:sf/af6 k'/:s[t ug]{ Joj:yf u/]sf]5 .

 

o; k|ltof]lutfsf] cg'dflgt ah]6 s/Lj ?=!,@),)),))).-Ps s/f]8 la; nfv ?k}of_ /x]sf] 5 . o; k|ltof]lutfnfO{ ;'rf? ?kn] ;+rfng ug{ g]kfn ;/sf/ o'jf tyf v]ns'b dGqfnoaf6 ?=@),)),))).-aL; nfv ?k}of_ cg'bfg ;xof]u k|bfg u/LPsf]5 / k|fof]hs sf]sf–sf]nf g]kfnaf6 o; aif{ ?=%),)),))).     -krf; nfv ?k}of_ k|fof]lht u/LPsf]5 . ;fy} ck'u /sd cfof]hs clvn g]kfn k'm6an ;+3af6 kl/k'lt{ u/Lg]5 . sf]sf–sf]nf sk cGt/ laBfno 5fq tyf 5fqf /fli6«o km'6an  k|ltof]lutfsf] lhNnf :t/Lo k|ltof]lutfdf pTs[i6 e} If]lqo k|ltof]lutfdf ;xefuL x'g] l6dx?nfO{ / If]lqo k|ltof]lutfaf6 clGtd r/0fdf ;xefuL x'g] sf7df08f}+ aflx/af6 ;xefuL x'g] ljBfnosf l6dx?nfO{ If]lqo / /fli6«o k|ltof]lutfdf ;xefuL x'gsf lglDt oftfoft tyf vfg a:gsf] ;'lawf cfof]hsaf6 pknJw u/fO{g]5 . ;fy} k|ltof]lutfsf] 5fq tyf 5fqf tkm{ 5'§f5'§} pTs[i7 uf]nlsk/, l8km]G;, ld8lkmN8 / km/jf8{x?nfO{ klg cfsif{s k'/:sf/af6 k'/:s[t u/Lg]5 eg] k|ltof]lutfdf pTs[i6 /x]sf v]nf8Lx?nfO{ PGkmfsf] lhNnfsf k|lzIfs tyf cGo k|lzIfsx?n] 5gf}6 u/L g]kfnsf Voflt k|fKt e"tk"j{ /fli6«o v]nf8Lx? tyf k|lzIfsx?af6 k|ltof]lutf ;dfKt eP kl5 k'm6an laz]if k|lzIf0f ;d]t k|bfg u/Lg]5 . o;sf ;fy} k|ltof]lutfdf ;xefuL eP/ pTs[i6 v]n k|bz{g ug]{ o'jf 5fq v]nf8Lx?nfO{ pTs[i6tfsf] cfwf/df 5gf}6 u/L ;+3n] ;+rfng ub}{ cfPsf] PGkmf k'm6an Ps]8]dLdf ;d]t ;xefuLtf k|bfg ug]{ cj;/ k|bfg u/Lg]5 . h;n] ubf{ ;jf]{Ts[i6 k|ltefjg v]nf8Lx?sf]] vf]hLdf ;d]t o; k|ltof]lutfn] 7"nf] ;xof]u k'Ug] s'/fdf ;+3 laZjt /x]sf]5 .  

 

k|ltof]lutfsf v]nx? gscfp6sf] cfwf/df v]nfO{g]5 eg] lhNnf :t/Lo k|ltof]lutfx? olx @)&! h]i7 #! ut] b]lv >fj0f @$ ut] leq $@ lhNnfx?df ;+rfng u/Lg]5g\ eg] pkTosfsf sf7df08f}, nlntk'/ / eStk'/ lhNnfsf] nflu clvn g]kfn k'm6an ;+3n] g} ;xefuLtfsf] cfwf/df laleGg ;d'xdf laeflht u/L gscfp6sf] cf3f/df ;fgf] uf}r/0fsf] v]n d}bfgdf ;+rfng u/Lg]5 . o; laBfno :t/sf] k|ltof]lutfdf ut aif{ 5fq tyf 5fqf tkm{ u/L !,!!! laBfnox?sf] ;xefuLtf /x]sf] lyof] eg] o; aif{ ;xefuLtfdf a[l4 ub}{ s/L !,%)) laBfnosf k'm6an l6dx?sf] ;xefuLtf u/fO{g] nIf ;+3sf] /x]sf]5 .  lhNnf:t/Lo k|ltof]lutfx?af6 ;xefuL laBfno l6dx?sf] ;+Vofsf] cfwf/df If]lqo :t/df :yfg lbO{g]5 eg] If]lqo k|ltof]lutfaf6 pTs[i6 /x]sf !@ b]lv !^ l6dx?nfO{ s]lGb|o :t/df clGtd r/0fsf] v]n v]nfO{ lah]tf / pk–lah]tf wf]lift u/Lg]5 .

 

sf]sf–sf]nfn] g]kfndf dfq geO{ cGt/fli6«o ahf/df klg ;jf{lws nf]slk|o xNsf k]okbfy{sf] ?kdf lr/kl/rt /x]sf] / lkmkmf laZj sk / cf]nlDks v]nx? h:tf dxTjk"0f{ v]nx?sf ;fy} o'/f] sk k'm6an k|ltof]lutf @)!@ tyf sf]sf–sf]nf jn{ sk 6«lkm 6'/ h:tf dxTjk"0f{ sfo{qmdx?sf] k|fof]hssf] ?kdf /x]/ cfkm\gf] ;+nUgtf hgfpb} cfPsf] sf]sf–sf]nfn] g]kfndf klg o;sf] pTkfbgsf] ;fy–;fy} ahf/ k|jw{gsf] lhDd]jf/L ;Dxfn]sf] sf]sf–sf]nf g]kfnsf] k|fof]hsTjdf laut Ps bzs b]lv lgoldt ?kdf o; k|ltof]lutf k|fof]hg u/L ;xsfo{ ub}{ cfPsf]df ;+3 k|fof]hs sf]sf–sf]nf g]kfnnfO{ xflb{s wGoafb JoQm ub}{ sf]sf–sf]nf cGt/ laBfno 5fq tyf 5fqf /fli6«o km'6an k|ltof]lutfn] g]kfnL k'm6an v]ndf O{ltxf; /Rg] s'/fdf ;d]t ;+3 laZj:t /x]sf]5 . o; k|ltof]lutfdf ;xefuL eP/ pTs[i6 v]n k|bz{g u/L cj;/ kfPsf k'm6an v]nf8Lx?n] cfh g]kfnsf] …PÚ l8lehgsf] km'6an Snax?df / PGkmf Ps]8]dLdf ;d]t cfj4 e} v]Nb} cfPsf] ;d]t hfgsf/L u/fp+b5f} .

 

;fy} g]kfn ;/sf/ o'jf tyf v]ns'b dGqfno tyf /fli6«o v]ns'b kl/ifbaf6 klg eljiodf o:tf] cfwf/e"t txsf] k|ltof]lutfx? ;+rfng ul/ k|ltef klxrfg ug]{ sfo{qmdnfO{ Jofks agfpg cem a9L ;xof]usf] ck]Iff ul/Psf] 5 . ;fy} o; sfo{qmdnfO{ ;kmn agfpg ;xof]u ug'{ x'g] ;Dk"0f{ ;+rf/ dfWodx?nfO{ klg o; ;dfrf/nfO{ Jofks k|rf/ k|;f/ u/L ;xof]u u/L lbg' x'g ;d]t ;+3 xflb{s cg'/f]w ub{5f}F .

 

 

 

 

Bimal to join Belgium’s RSC Anderlecht for a year-long full training session

bimal gharti magar young prodigy

8 June 2014: Bimal Gharti Magar, the youngest footballer in the senior National team and captain of U-16 National team, has been invited by the RSC Anderlecht, one of the renowned clubs in Belgium, for a year-long full training session. 

According to a press statement issued by All Nepal Football Association (ANFA), Magar will stay with the club from July 26, 2014 to May 31, 2015.

The club will bear all the expenses of Magar including accommodation, insurance and air tickets, said ANFA. 
During his stay, Magar will play friendly matches and participate in the International Youth Tournament in July along with the training.

However, he will not play official matches as per the FIFA’s player transfer regulation. He should be at least 18 years to play such matches.

Magar had earlier featured in the Belgian club for two months trial session in April and May this year. c
Similarly, U-16 National team is also invited for 15-day training camp in Hoogstraten, Belgium in August prior to AFC U-16 Championship scheduled for September in Thailand.

Nepali U-16 team will play friendly matches with U-16 RSC Anderlecht Club, added the ANFA.